Wednesday, 26 February 2014

اطلاعیه شماره ٦5 - انتقال رضا شهابی به بیمارستان و بستری شدن وی!

روز دوشنبه 5 اسفندماه ماه ١٣٩٢ رضا شهابی را به بیمارستان منتقل کرده و بستری کردند. . پزشک معالج رضا اکنون در حال بررسی دقیق شرایط وخیم او است تا زمان عمل جراحی یا هر اقدام مقتضی دیگر را تعیین کند.

کمیته ی دفاع از رضا شهابی بار دیگر اعلام می دارد که تمامی شرایط مادی و روانی لازم در طول دوره ی درمان این کارگر زندانی باید مهیا شود.

کمیته ی دفاع از رضا شهابی - ٦ اسفند ١٣٩٢

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

No comments:

Post a Comment