Friday, 12 July 2013

اطلاعیه شماره ۵٦ تبدیل قرار ۴ میلیون تومانی رضا شهابی به ٣٠ هزار تومان!


بنا بر گزارش رسیده روز سه شنبه ١١ تیر، رضا شهابی را در رابطه با ١٢ روز تأخیر مراجعت به زندان به دادگاه برده و در نهایت قاضی قرار ۴ میلیون تومانی صادره از طرف شعبه ی ۴ بازپرسی دادسرای اوین را به ٣٠ هزار تومان جریمه تبدیل كرد.
لازم به ذکر است رضا شهابی همچنان از درد شدید در ناحیه کمر و پای چپ (به دلیل جابجا شدن مهره های کمر و فشار به عصب سیاتیک) رنج می برد، به گونه ای که از انجام امورات شخصی خود نیز بر نمی آید! این کارگر زندانی چند روز قبل به دلیل عدم توانایی طبیعی حرکتی در هنگام استحمام به سختی زمین خورده است و دچار صدمات شدیدی شده است.
کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن اعتراض به تداوم حبس رضا شهابی خواستار رسیدگی سریع به وضعیت وخیم جسمانی این عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است.
کمیته ی دفاع از رضا شهابی - ١٢ تیر ١٣٩٢

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.shahabi@gmail.com 
www.k-d-shahabi.blogspot.com