Wednesday, 12 June 2013

اطلاعيه شماره 53- صدور قرار 4 میلیون تومانی برای رضا شهابی و بازجویی از همسر وی!

بنا بر گزارش رسيده روز شنبه 19 خرداد، رضا شهابي را به شعبه ی 4 بازپرسی دادسراي اوين برده اند و به او اعلام كرده اند كه 12 روز غيبت داشته اي و به همين دليل براي او 4 ميليون تومان قرار صادر كرده اند! البته رضا شهابي به آنها گفته است: من غيبتی نداشته ام و مأموران امنیتی و دادستانی طی تماس های تلفنی به من گفته بودند كه هر وقت قرار شد به زندان بازگردی ما خودمان زنگ می زنيم و آن وقت بیا و خودت را معرفي كن؛ طبیعتاً رضا هم بر این اساس عمل کرد و هنگامی که با وی تماس گرفته شد راهی زندان اوین شد. اکنونقرار شده است كه این موارد را از دادستاني استعلام كنند.
همچنین لازم به ذکر است چند روز پیش ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، به اداره ی پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی ربابه رضایی برای انعکاس شرایط همسر زندانی خود مورد بازخواست قرار گرفت و در جواب این بازخواست ها عنوان کرد که: من تنها به تماس هایی که با من در رابطه با احوال پرسی همسرم می شود جواب داده ام و هیچ عمل خلافی انجام نداده ام.
کمیته ی دفاع از رضا شهابی ضمن محکوم نمودن صدور قرار نابجا برای رضا شهابی و همچنین بازجویی از همسر این کارگر زندانی، خواستار پایان دادن این برخوردهای ضدکارگری مأموران امنیتی و قضایی است.
کمیته ی دفاع از رضا شهابی- 20 خرداد 1392

No comments:

Post a Comment