Tuesday, 10 January 2012

پیام رضا شهابی به خانم بئاتریس، یکی از اعضای جنبش ضد سرمایه داری 99% اطلاعیه شماره 13 کمیته دفاع از رضا شهابی


با خبر شدم که یکی از دانشجویان جنبش ضد سرمایه داری 99% انگلیس به نام خانم بئاتریس پیام پرمهر و حمايت آميزي برای من ارسال کرده اند. این پیام بسیار من را شاد کرد و بر خود لازم دیدم تا از اين دوست جنبش كارگري تشکر کنم و بدین وسیله بار دیگر حمایت و همبستگی خود را با تمامی کارگران و مردمی که تحت این جنبش، علیه استثمار و ستم های سرمایه داری در نقاط مختلف جهان اعتراض می کنند اعلام کنم.

بئاتريس گرامی و ديگر كارگران!
سال هاست که کارگران به شکل های گوناگون اعتراض خود را علیه این سیستم استثمارگر اعلام میکنند.و خوشحالم كه اكنون نيز در جنبش 99% مردم عليه ستم فرياد ميزنند.
من و همکاران دیگرم نیز از حدود 6 سال پيش كه فعاليتمان را شروع كرديم همین حرف ها را می زدیم: می گفتیم که تمام کارها و زحمت ها را ما اکثریت جامعه می کشیم و سودش تنها به جیب عده ای اندک می رود و شرایط و گرفتاری امروز من نیز دقیقا به دلیل دفاع از حقوق همکارانم است. برای رهایی از ستمهای سرمایه داران، کارگران و مردم زحمت کش در سراسر جهان باید با هم متحد شوند و برای گرفتن حق و حقوق خود مبارزه کنند؛ حقوق بشر واقعي از دیدگاه من چیزی نیست جز حقوق 99% زحمت کش جامعه که تمام ثروت ها را تولید می کنند اما خودشان بهره ای از آنها نمی برند، نه حقوق کذایی معدود انسان های سرمایه داری که هیچ کاری نمی کنند ولی همه چیز در اختیارشان است.
به گرمی دست شما دوست عزیز و دیگر انسان هایی که در سراسر جهان از حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع کرده و علیه مناسبات استثمارگرایانه ی سرمایه داری مبارزه می کنند، می فشارم.
عليه سرمايه داري بجنگيم كه پيروزي از آن ماست !
با بهترین درودها
کارگر زندانی رضا شهابی - 18 دیماه 1390
عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
............................................................
اصل پیام خانم بئاتریس دانشجوی ساکن لندن و عضو جنبش ضد سرمایه داری:
بئاتریس دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه متروپولیتن لندن  در روایت چهل و هشتم کمپین 99 (جنبش اشغال ضد سرمایه داری) در حالی که پیامش و عکس رضا شهابی را در دست دارد و بالای این نوشته آمده است : " یک جهان، یک نبرد "
این پیام را برای رضا شهابی ارسال کرده است :
"من دوست دارم به تو بگویم تو یکی از جسورترین مردانی هستی که درباره ات شنیده ام. مایلم تا همبستگی خود را با تو اعلام کنم . حتی اگر این تنها کاری باشد که می توانم انجام دهم. امیدوارم پیام من از رنج تو و خانواده ات بکاهد. من زمانی که روایت هایی چون تو را می شنوم از این که انسانم به خود می بالم. آرزو می کنم ، مبارزات مختلف ما، همه ی ما ، جهان را به جای بهتری تبدیل کند "

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی ، آقای محمود صالحی : 09188747104

No comments:

Post a Comment